smlouvy

Smlouvy ke stažení

Zde máte k dispozici smlouvy ke stažení pro jednotlivé situace. Všechny smlouvy jsou v textovém formátu. Upozorňujeme, že každá situace vyžaduje i jiné řešení a proto smlouvu vždy konzultujte s právníkem.

 

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

 

Čl.I.

Smluvní strany

 

Jméno a příjmení .………………………………………………………………………………………

Trvale bytem …..…………………………………………………………………………………………

Rodné číslo ………..………………………………………………………………………………………

dále jen „prodávající“

 

a

 

Jméno a příjmení ………………..……………………………………………………………………

Trvale bytem .……………………..……………………………………………………………………

Rodné číslo …………………………..…………………………………………………………………

dále jen „kupující“

 

uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla.

 

Čl.II.

Prohlášení prodávajícího

 

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

 

Čl.III.

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

 

Tovární značka …………………………………………………………………………………………………

Typ model …………….…………………………………………………………………………………………

Barva vozidla ……………………………………………………………………………………………………

Rok výroby ………………………………………………………………………………………………………

Identifikační číslo vozidla (VIN) …………………………………………………………………………

Zdvihový objem motoru ……………………………………………………………………………………

Registrační značka vozidla (SPZ) …………………………………………………………………………

Číslo velkého technického průkazu ………………………………………………………………….

Číslo ověření o registraci vozidla ……………………………………………………………………….

(malý technický průkaz)

STK platná do ……………………………………………………………………………………………………

Počet ujetých kilometrů ……………………………………………………………………………………

Počet klíčů …………………………………………………………………………………………………………

Stav karoserie vozidla ……………………………………………………………………………………….

Další podrobnosti o prodávaném vozidle (parametry, výbava, příslušenství): ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

 

Čl.IV.

Kupní cena

 

Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí …………………………Kč (slovy……………………………………………………………………………). Kupní cenu kupující zaplatí:

v hotovosti při podpisu této smlouvy

anebo (vyberte)

převodem na bankovní účet prodávajícího č: ……………………….. do …… dnů od podpisu smlouvy.

 

Čl.V.

Prohlášení kupujícího

 

Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební jízda. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím zřetelně seznámen s níže uvedenými závadami vozidla a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu nezatajil. Závady vozidla:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Čl.VI.

Povinnosti kupujícího

 

Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující a to na svůj náklad. Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen bezodkladně vozidlo pojistit.

 

Čl.VI.

Závěrečná ustanovení

 

Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo prodávaného motorového vozidla. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 

V …………………………………………………… dne ………………………………………………

 

podpis prodávajícího …………………………………………………

 

podpis kupujícího ……………………………………………………

 

________________________________________________________________________

Plná moc k přepisu motorového vozidla

 

Já ……………………………………………………, RČ/IČ ……………………….……………………………,

bytem ………………………………………………………………………………………………………………,

zplnomocňuji tímto ………………………………., RČ …………………………………………………..

bytem ………………………………………………………………………………………………………………..

k veškerým úkonům na odboru dopravy v …………………………………………………………

ohledně vozidla SPZ ………………………………………………………………..

 

V ………………………………………….. dne ………………………………………..

 

Plnou moc přijímám dne ………………………………………..

 

 

___________________________     ____________________________

Zmocněnec                                             Zmocnitel

 

 

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla – stáhnout Plná moc k přepisu motorového vozidla – stáhnout